A A A

O projekte


názov projektu:

Otvorený región

číslo projektu:

JPD BA cieľ 3 2004/4-062

kód projektu:

13120120145

realizátor projektu:

SOU, Komenského 27, 902 01 Pezinok

dátum podpísania zmluvy:

14.9.2005

začiatok realizácie projektu:

13.10.2005

ukončenie projektu:

október 2007

partner projektu:

SVOŠ Modra

nepriamy účastník projektu:

ÚPSVaR

V decembri 2004 škola predložila MŠ SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci výzvy č. JPD BA Cieľ 3 - 2004 - SORO - 4 pre opatrenie č. 2. 1 Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava - Cieľ 3. (Žiadosť na základe odporúčania Ministerstvom školstva bola schválená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny). Účelom projektu je zlepšenie odbornej pripravenosti študentov pre uplatnenie sa na trhu práce. Projekt sa zameriava na rozširovanie kvalifikácií v oblasti ovládania práce s výpočtovou technikou pedagógov a jej využívania vo vyučovacom procese, poskytovanie širšieho rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva poskytovaného učiteľmi stredných škôl tak, aby profesijné smerovanie žiakov bolo prepojené s potrebami trhu práce a orientované na oblasť malého a stredného podnikania. Absolventi gastronomického zariadenia budú ovládať prácu s odbornými programami Horec -w pre oblasť hotelierstva a Gastro Blue pre oblasť gastronómie (SOU - kuchár, čašník, spoločné stravovanie, SVOŠ - agroturistika), ktoré bežne využívajú hotely, rekreačné zariadenia či reštaurácie v praxi a budú tak žiadanejšími pre zamestnávateľov regiónu, ktorí sa špecializujú na rozvoj celoročného turizmu a agroturistiky.

 
686762